Jak efektywnie podatkowo sprzedać biznes?

FUNDACJA RODZINNA JAKO INSTRUMENT OPTYMALIZACJI PODATKOWEJ PRZY SPRZEDAŻY SPÓŁEK

Warto rozważyć założenie fundacji rodzinnej w przypadku gdy jesteśmy udziałowcami lub akcjonariuszami spółki i rozważamy sprzedaż posiadanych udziałów czy akcji (w tym także całej spółki). Fundacja rodzinna może być też optymalnym podatkowo wehikułem dla wielokrotnego reinwestowania środków w udziały, akcje w spółkach, w fundusze inwestycyjne czy papiery wartościowe.

Co do zasady fundacja rodzinna nie może zbywać mienia, które zostałoby nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia. Ustawodawca nie wyjaśnił jakie okoliczności mają świadczyć o tym, że mienie, w tym nieruchomości są nabywane przez fundację wyłącznie w celu dalszego zbycia. Należy zatem uznać, że fundacja nie może prowadzić działalności deweloperskiej czy też flippingu (fundacja rodzinna może natomiast być wspólnikiem w podmiotach wykonujących taką działalność).

Ograniczenie to nie stosuje się jednak do praw wynikających z przystąpienia do podmiotów, spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze, mających swoją siedzibę w kraju albo za granicą, a także uczestnictwa w tych spółkach, funduszach, spółdzielniach oraz podmiotach i uczestnictwa w tych podmiotach oraz nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze.

Oznaczać by to mogło, że fundacja rodzinna mogłaby nabyć udziały czy akcje nawet wyłącznie w celu dalszego zbycia.

W przypadku rozważanej sprzedaży udziałów czy akcji w spółce, warto rozważyć założenie fundacji rodzinnej do której wniesione zostałyby takie akcje i udziały a w ramach transakcji sprzedane dopiero przez fundację rodzinną. Jeżeli nie planujemy wypłacania od razu środków ze zbycia udziałów czy akcji z fundacji rodzinnej a dalsze ich reinwestowanie (np. w udziały czy akcje w innych spółkach czy nieruchomości) to przychody z takiej sprzedaży będzie można ochronić przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym.

Takie rozwiązanie powinno być każdorazowo poddane szczegółowej analizie i dostosowaniu. Istotne jest aby fundacja rodzinna nie była powołana tylko dla takiej optymalizacji ale była skonstruowana tak aby funkcjonować przez dłuższy czas odpowiednio reinwestując środki.

Masz pytania dotyczące naszej oferty?